Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö syventynyt

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö on viimeisen parin vuoden aikana lisääntynyt. Asiaa selvitettiin KOTUMO-tiekartan toteutumista arvioineessa raportissa.

KOTUMO-tiekartta 2014-2017 on osa valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta. KOTUMO:n tavoitteena on, että tutkimuslaitokset ja korkeakoulut muodostaisivat asteittain osaamisen yhteenliittymiä, joilla olisi tiivis yhteistyö tutkimuksessa ja opetuksessa.

Arvioinnin tulokset osoittavat, että korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö on viimeisen parin vuoden aikana sekä lisääntynyt että syventynyt. Yhteistyö on myös laajentunut tutkijalähtöisestä yhteistyöstä johtotason strategisiksi kumppanuuksiksi ja valmius sopimuspohjaiseen yhteistyöhön on näin parantunut.

Arvioinnin mukaan KOTUMO-tiekartta ja ohjausryhmän toiminta on vaikuttanut erityisen myönteisesti ministeriöiden yhteistyöhön ohjauksessa ja rahoituksessa. Ohjausryhmän haasteena yhteistyön edistämisessä on ollut mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osallistaminen toimenpiteiden edistämiseen. Haasteena on ollut myös KOTUMO-työstä ja sen lisäarvosta viestiminen. Vähiten ovat edistyneet sidosryhmien vastuulla olevat toimenpiteet (esim.  henkilöstöyhteistyön kehittäminen sekä tutkimuksen vaikuttavuuden lisääminen elinkeinoelämän näkökulmasta).

Tärkeinä jatkoteemoina nähdään monimuotoinen, avoin ja osallistava hallinnonala- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö ja yhteinen ennakointi sekä kansainvälisyyden vahvistaminen.

Lisätietoja:
– opetusneuvos Eeva Kaunismaa, puh. 02953 30226
– opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, puh. 02953 30247

Mainokset

Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijanuratyöryhmän työ päätökseen – raportti tutkijanurista ja selvitys tohtoreiden työllistymisestä julki

Tutkijanurien kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa ”Tutkijauran tilannekuva” opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 12. helmikuuta 2016.

Työryhmän näkemyksen mukaan tutkijankoulutettujen tehtävät työelämässä tulevat olemaan aiempaa useammin muuta kuin tutkimustehtäviä. Yhä useamman tutkijakoulutettavan pitäisi hankkia monipuolisempaa osaamista ja valmiuksia. Korkeakoulujen ja muun työelämän välistä yhteistyötä tulee syventää osaamispohjaisen kasvun varmistamiseksi. Työryhmän mukaan muun muassa tohtorikoulutuksen sisältöjä, ohjauksen laatua ja laadunvarmistusta tulee kehittää.

Toimintaympäristöstä työryhmä toteaa, että tieteen ja tutkimuksen tekemisen luonne muuttuu globaaleista trendeistä johtuen. Lisäksi tutkimusjärjestelmää muokkaa kansantalouden tämän hetken vaikea tilanne.

Kaiken kaikkiaan tutkimusjärjestelmässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä tutkijanurien kehittämiseksi. Entistä useampi työntekijä myös tutkimustehtävissä työskentelee työuransa aikana eri sektoreilla, eri maissa tai eri aloilla.

Työryhmän raportti on saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/tutkijanura.html

 

Samaan aikaan julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys ”Miten tohtorit työllistyvät”. Rambollin syksyllä 2015 toteuttama selvitys pureutuu haastatteluin ja kyselyin tohtoreiden työllistymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi annetaan kehittämisehdotuksia työllistymisen parantamiseksi.

Selvityksestä välittyy, että osaamisen laajuus ja monipuolisuus ovat valtteja tohtoreiden työllistymisessä. Kehittämisehdotuksina tekijät esittävät tohtorikoulutuksen säätämistä, monitieteisyyden ja monialaisuuden vahvistamista sekä liikkuvuuden lisäämistä.

Selvitys on saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/tohtorit.html

 

Lisätietoja:

johtaja (opetusneuvos) Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30101

opetusneuvos Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30226

 

 

Selvitys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusinfrastruktuuristrategioista valmistui

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kesällä 2015 kyselyn korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusinfrastruktuurien strategisesta kehittämisestä. Taustalla on vuonna 2014 hyväksytty kansallinen tutkimusinfrastruktuurien strategia, joka peräänkuuluttaa yhtenäistä tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa, joka huomioi tutkimusinfrastruktuurien isäntäorganisaatioiden toimet ja kansalliset toimintastrategiat.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää paitsi toimijoiden tutkimusinfrastruktuuristrategioiden tai vastaavien ohjelmien tilaa, tutkimusinfrastruktuurien rahoitusta, käytön avoimuutta ja tiedon saatavuutta myös niiden näkemyksiä kansallisen tutkimusinfrastruktuuripolitiikan nykytilasta ja sen kehittämistarpeista.

Kyselyn tulokset paljastavat, että valtaosassa korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia tutkimusinfrastruktuurit on huomioitu organisaation strategiassa tai muussa ohjelmassa. Tutkimusinfrastruktuurien painoalat heijastelevat hyvin toimijoiden strategisia prioriteetteja. Toimijoille yhteisiä kehityskohteita ovat tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöisyys, palveluiden tarjoaminen useammille tahoille (ml. yritykset), infrastruktuurin dokumentaation avoimuus sekä käyttöasteen nosto.

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuripolitiikka on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten mukaan oikeasuuntaista. Tiekartan tavoitteet tutkimusinfrastruktuurien kehittämisestä näkyvät myös toimijatasolla. Kansalliset kehittämistarpeet liittyvät erityisesti tutkimusinfrastruktuurien avoimuuden ja yhteiskäytön parantamiseen.

Selvitys tukee niin kansallisen tutkimusinfrastruktuuri-strategian kuin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin (KOTUMO) tiekartan sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan toimeenpanoa. Selvityksen laati korkeakouluharjoittelija Joonas Hirn.

Selvitys on saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/tutkimusinfrastruktuurit.html

Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien strategia:
http://www.aka.fi/globalassets/awanhat/documents/tiekartta/tutkimusinfrastruktuurien_strategia_ja_tiekartta_2014_20.pdf

Lisätietoja:

Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 363

Petteri Kauppinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 147

 

Tohtoreiden työllistymisen mekanismeja selvitetään – ”Miten ja miksi tohtorit työllistyvät?”

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut selvityksen tohtorien työllistymisestä. Hankkeessa tarkastellaan yliopistojen jatkokoulutuksen käytännön toteutusta työelämän näkökulmasta ja suunnitelmallisuutta työllistymisen suhteen. Lisäksi paneudutaan alakohtaisiin eroihin ja eri sektorien näkemyksiin tohtoritarpeesta ja osaamispotentiaalista. Hankkeen ”Miten ja miksi tohtorit työllistyvät?” toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Ramboll Management Consulting Oy.

Selvitys tuottaa konkreettisia ehdotuksia tohtorien monipuolisen työllistymisen tavoitteiden toteuttamiseksi mukaan lukien mahdolliset säädösmuutostarpeet. Hankkeen osana toteutetaan muun muassa kyselytutkimuksia ja haastatteluja ja sen loppuraportti valmistuu vuoden 2015 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkijanuratyöryhmä toimii selvityksen tekijöiden tukiryhmänä. Tutkijauratyöryhmä julkaisee helmikuussa 2016 työryhmäraportin, jonka tietopohjana käytetään muun muassa Miten ja miksi tohtorit työllistyvät? -selvitystä sekä tuloksia erillisestä Neliportaisen tutkijanuramallin -arviointiprojektista.

Miten ja miksi tohtorit työllistyvät? -selvityshankkeen tulokset esitellään sidosryhmätilaisuudessa tammi-helmikuussa 2016.

Lisätietoja:

Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 247

Riitta Maijala, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 388

Tuore selvitys kirjaa toimenpidesuositukset kenttäasemaverkoston kansalliseksi kehittämiseksi

Pentti Lähteenoja (MMM), Jutta Kauppi (Luke), selvitysmies Turo Kilpeläinen, Riitta Maijala (OKM) ja Matti Uusitupa (UNIFI) kenttäasemaverkosto-selvityksen keskustelutilaisuudessa Tieteiden talolla 11.6.2015.

Pentti Lähteenoja (MMM), Jutta Kauppi (Luke), selvitysmies Turo Kilpeläinen, Riitta Maijala (OKM) ja Matti Uusitupa (UNIFI) kenttäasemaverkosto-selvityksen keskustelutilaisuudessa Tieteiden talolla 11.6.2015.

Osana valtioneuvoston tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevaa periaatepäätöstä ja korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotista prosessia (ns. KOTUMO-työtä) maa- ja metsätalousministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tilasivat selvityksen yliopistojen kenttäasemien ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimipisteverkoston kehittämisestä. Selvityksen loppuraportti julkistettiin tänään. Selvityksen mukaan kenttäasemien kokonaisuus on Suomessa pirstaleinen. Laajemmalla kansallisella verkottumisella ja vahvistamalla yksittäisiä toimijoita voidaan vahvistaa kenttäasemaverkoston tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Verkostoksi tiivistyvien kenttäasemien tulee olla tarkoituksenmukaisesti resursoituja ja profiileiltaan vahvoja.

KTT Turo Kilpeläisen tekemää selvitystyötä hyödynnetään maa- ja metsätalousministeriön, Luken, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen toiminnan kehittämisessä. Kenttäasemia ja toimipisteitä koskevat rakenteelliset ratkaisut tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisessä ohjausmenettelyssä sopimuskaudelle 2017–2020 sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen välisessä tulosohjausmenettelyssä.

Raportti on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/kenttaasemaverkosto.html

Lisätietoja:

  • johtaja Riitta Maijala, opetus- ja kulttuuriministeriö, 02953 30388
  • tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö, 02951 62296
  • selvitysmies, KTT Turo Kilpeläinen, 044 7101 600 (kysymykset koskien raporttia)

Kysely tutkimusinfrastruktuurien strategisesta kehittämisestä on käynnissä

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusinfrastruktuureihin liittyvien strategioiden ja ohjelmien nykytilan kartoittamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille suunnatun kyselyn. Mukana valmistelussa on ollut tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) tutkimusinfrastruktuurityöryhmä. Kysymykset liittyvät tutkimusinfrastruktuurien strategiseen kehittämiseen, niiden rahoitukseen, käytön avoimuuteen, saatavilla olevaan tietoon ja kansallisen tutkimusinfrastruktuuripolitiikan kehittämiseen.

Tuloksia tullaan hyödyntämään tutkimusinfrastruktuuripolitiikan kehitystarpeiden tunnistamisessa. Tavoitteena on vahvistaa politiikkaa, joka ottaa huomioon tutkimusinfrastruktuurien, niiden isäntäorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien toimet sekä kansalliset strategiat. Kartoituksella tuetaan Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitean työtä kansallisen tutkimusinfrastruktuuristrategian toimeenpanossa ja seurannassa. Lisäksi se on apuna Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Tutkimusinfrastruktuuritietopankki-projektissa (TUPA), jossa selvitetään tarpeita tarjota keskitetysti tietoa tutkimusinfrastruktuureista Suomessa ja samalla edistetään tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöä.

Kysely on lähetetty vastaajille ja vastausaikaa on maanantaihin 8.6. asti.

Lisätietoa kyselystä antavat:

ylitarkastaja Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295 3 30224

korkeakouluharjoittelija Joonas Hirn, opetus- ja kulttuuriministeriö, 050 5628837

Tiekartta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämiseksi julkaistu

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön lisäämiseksi on valmisteltu tiekartta kahdeksan ministeriön (liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö, ympäristöministeriö ja valtioneuvoston kanslia), Suomen yliopistojen, Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ja Tutkimuslaitosjohtajien neuvoston yhteistyönä. Uudistuksilla haetaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden kasvua, osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä ja osaamiseen pohjautuvaa yhteiskunta- ja elinkeinoelämän uudistumista.

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin (KOTUMO) tiekartta listaa keskeiset toimenpiteet vuodelle 2020 ulottuvan vision saavuttamiseksi. Yhteistyötä lisätään: 1) ohjauksessa ja viestinnässä, 2) korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä, 3) yhteisillä kenttäasemilla ja kampuksilla, 4) yhteisillä tutkimuksen ja koulutuksen infrastruktuureilla sekä 5) avoimemmilla tietovarannoilla ja tutkimuksen tuloksilla.

KOTUMO-prosessi on osa valtioneuvoston tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan periaatepäätöksen (5.9.2013) toimeenpanoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa prosessin eteenpäin viemisestä yhteistyössä tutkimuslaitoksia tulosohjaavien ministeriöiden kanssa.

KOTUMO-tiekartta, http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/kotumo.html

Avointiede.fi, ATT-tiekartta, http://avointiede.fi/avoimen-tieteen-ja-tutkimuksen-tiekartta

Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta: http://www.aka.fi/globalassets/awanhat/documents/tiekartta/tutkimusinfrastruktuurien_strategia_ja_tiekartta_2014_20.pdf

Lisätietoja:

johtaja Riitta Maijala, opetus- ja kulttuuriministeriö, 02953 30388

opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, 02953 30101

Ehdota strategisen tutkimuksen teemoja vuodelle 2016

Strategisen tutkimuksen neuvosto kartoittaa strategisen tutkimuksen teemoja vuosittain ja on nyt aloittanut teemojen valmistelun vuodelle 2016. Tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät eri yhteiskunnan osa-alueilta voivat osallistua teemavalmisteluun ehdottamalla ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimusteemoja.

Verkkokyselyyn voi osallistua ajanjaksolla 17.3. – 15.4.2015. Se on kaikille kiinnostuneille avoin. Verkkokyselyn tulokset toimitetaan strategisen tutkimuksen neuvoston käyttöön osana teemavalmistelussa käytettävää aineistoa.

Verkkokyselyyn pääsee Suomen Akatemian sivuilta: www.aka.fi

Strategisen tutkimuksen neuvoston ajankohtaisista asioista kiinnostuneille vinkiksi Strategisen tutkimuksen neuvoston ryhmä LinkedIn:ssä sekä keskustelua twitterissä #strateginentutkimus-tunnuksella.

Kenttäasemaverkoston kehittämishanke on polkaistu käyntiin

Maa- ja metsätalousministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat käynnistäneet hankkeen koskien yliopistojen kenttäasemaverkoston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimipaikkojen kehittämisestä. Hankkeen toteuttajaksi on tarjouskilpailun perusteella valittu KTT Turo Kilpeläinen. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla luoda kenttäasemista ja toimipaikoista vahvempia, kansainvälisesti kiinnostavia ja kilpailukykyisiä tutkimusympäristöjä. Kenttäasemiin ja toimipaikkoihin liittyvissä ratkaisuissa tullaan huomioimaan alueellinen vaikuttavuus ja kattavuus.

Työ etenee toimijoiden ja toimipisteiden nykytilan kartoituksesta kohti tavoitetilan määrittelyä ja siihen pääsemiseksi vaadittavien ratkaisujen kuvaamiseen. Hankkeen osana järjestetään viisi alueellista työpajaa sekä Helsingissä kuulemistilaisuudet luonnontieteellisten tiedekuntien dekaaneille ja maakuntien edustajille. Raportin on määrä valmistua 15.5.2015.

Hankkeen loppuraportti toimii tietopohjana maa- ja metsätalousministeriön, luonnonvarakeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen toiminnassa. Kenttäasemia ja Lukea koskevat rakenteelliset ratkaisut tehdään asianmukaisissa prosesseissa, kuten OKM:n ja korkeakoulujen välisessä ohjausmenettelyssä sekä MMM:n ja Luken välisessä tulosohjausmenettelyssä.

Loppuraportin julkaisu ja keskustelutilaisuus pidetään Helsingissä 11.6.2015.

Lisätietoja:

Sini Keinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 145

Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2296

KOTUMO-tiekartta hyväksyttiin kansliapäällikkökokouksessa

Kansliapäälliköt käsittelivät ja hyväksyivät korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön kehittämisen (KOTUMO) tiekartan vuosille 2015–2017 kansliapäällikkökokouksessa maanantaina 30.3.

Tiekartan tavoitteena on saada aikaan vahvoja alakohtaisia ja/tai alueellisia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osaamispohjaisia keskittymiä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden kasvattamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Tiekartan peruslähtökohtana on tunnistettujen yhteistyön esteiden poistaminen ja tuloksekkaan yhteistyön tukeminen.

Tiekartta on valmisteltu yhteistyössä Suomen yliopistojen (UNIFI), Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene), tutkimuslaitosjohtajien neuvoston (TUNE) sekä kahdeksan ministeriön (liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö, ympäristöministeriö ja valtioneuvoston kanslia) kesken. Tiekartasta järjestettiin sidosryhmien kuuleminen 10.2. Tieteiden talolla.

Tiekartta taitetaan ja julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, 02953 30101

ylitarkastaja Sini Keinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, 02953 30145